| | | | | | | |

תקנון

 
 
1.       תנאי שימוש באתר המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים.
1.1    אנו מברכים אותך על שבחרת להשתמש בשירותי האתר המפורטים כדלקמן. השימוש באתר הינו בכפוף לתנאים, נפקותה מתן הסכמתך להיקשר עם האתר על כל תנאי השימוש בו (להלן תנאי השימוש), באישור התיבה "אני מסכים לתנאי השימוש"(להלן תנאי השימוש) המנויים בתקנון זה.
1.2    תקנון תנאי השימוש מנוסח לשון זכר לשם נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
2.       תנאי שימוש כללי.
2.1    המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים שומא לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל צורך במסירת הודעה כלשהיא מראש. התנאים הללו יחייבו מעת פרסומם באתר. כמובן כי האתר ישתדל לעדכן בנושא באמצעות פרסום באתר עצמו על שינויים אשר יחולו, באם יהיו, בתנאי השימוש.
2.2    מובהר בזאת כי רק האמור בהסכם מחייב זה יחייב את האתר.
2.3    אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
2.4    תנאים אלו מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים. מוסכם ומובהר כי המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים לא יהא אחראי במקרה של הפרת תנאים אלו על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר, ולא תהא לו כל תביעה טענה או דרישה כלשהיא כלפי המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים.
3.       רציפות וזמינות השירות.
3.1    המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים יוכל לשנות מעת לעת את המבנה, המראה, השירותים הניתנים בו, היקפם, זמינותם וכל היבט אחר הכרוךבהם, וזאת מבלי צורך להודיע למשתמש מראש.
3.2    שינויים כאמור בסעיף 2 דלעיל יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגים האחרים המתרחשים ברשת, אשר יתכן וכי יהיו כרוכים בתקלות מסוגים שונים. מוסכם בזה כי למשתמש לא תהא כל טענה, ו/או תביעה כלפי המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים, או מי מטעמה באשר בגין שינויים כאמור ו /או תקלות שיתחרחשו אגב ביצועם.
3.3    מוסכם ומובהר בזאת כי אין המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים אחראי על ציוד הקצה של המשתמש ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.
4.       הגבלת אחריות.
4.1    מוסכם ומובהר בזאת כי השירות אותו מעניק המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים, הינו שירות שמירת יצירות מתוארך בלבד,דקלרטיבי, המוגבל בזמן.
4.2    עצם קבלת היצירה במרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים נועדה לספק אסמכתא ראייתית בלבד כי היצירה [מכול סוג שנתקבלה באתר] נקלטה בתאריך וזמן מסויים, אין בכוונתה לקבוע ו/או לאשר חוקית כי אכן מי שחתום על היצירה ו/או שילם עבורה הינו בעליה החוקיים, או יוצרה המקורי.
4.3    המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים לא יהא אחראי לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמש מודע לכך כי השימוש שהוא עושה באתר מבוצע על אחריותו בלבד.
4.4    במידה והמשתמש ירשום במרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים יצירה אשר אינה מקורית שלו או מי מטעמו, אשר זכויות היוצרים שלה שייכות לאדם אחר, הוא ישא באחריות המשפטית המלאה לכך. וכן כי במידה והאתר/המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים יתבעו לדין על כך, הרי שתהיה זכות שיפוי מלאה בגין התביעה כלפי המשתמש או מי מטעמו.
4.5    באופן דומה לסעיף 3.2 הרי שלמרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים תהא זכות שיפוי מלאה במידה והמשתמש יגרום לנזק מכל סוג שהוא באתר, ובאם ינהג בניגוד לפרק "התחייבות המשתמשים באתר והתחייבותם" בתקנון תנאי שימוש זה.
4.6    למרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים שמורה הזכותה המלאה, לאחר בדיקת היצירה שלא לאשרה במאגר המידע ולא להנפיק מסמך מאת עורך דין מורשה בעניינה, וזאת מבלי צורך במתן כל נימוקים למשתמש.
4.7    מובהר בזאת כי אין באפשרות המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים לעקוב, לסנן, לנטר, ולפק על התכנים המועלים על ידי המשתמשים, ולפיכך האחריות על תכנים אלו מוטלת על המשתמשים שהציבו אותם באתר בלבד, ובאחריותם הבלעדית לשאת בכל נזק ולשפות את המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכיות יוצרים בגין כל תביעה שתוגש נגדו בגין תכנים אלו.
4.8    למרות האמור לעיל המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים שומר לעצמו את הזכות למחוק, ולהשמיט תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי. אין לראות בהחלטת המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצריםלעשות כן קבלת אחריות על התכנים המופיעים באתר שלא הוצבו על ידו.
4.9    המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים לא יהא חייב ו/או אחראי בין במישרין ובין בעקיפים במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד אופיצוי הנבוע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר, וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינויי נתונים של המאגר
4.10 המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים יעשה מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי תכני ופרטיות המשתמש, הכל בהתאם להצהרות הפרטיות. יחד עם זאת בהתאם לאפייה של רשת האינטרנט, אין באפשרות המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לפיכך המשתמש פוטר את המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.
4.11המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים יהא רשאי מידי פעם לשלוח בדואר אלקטרוני, בשיחת טלפון, או בדרכי תקשורות נוספים הודעות המכילות מודעות פרסומיות מסחריות הן מאת SMS למכשיר סלולרי, בהודעות המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים והן מאת צדדים שלישים. באם ההודעות מגיעות מאת צדדים שלישים, הרי שהמרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים אינו אחראי לתוכן ההודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן על ידי צד ג' למשתמש ו /או לצד ג' כלשהוא, והמשתמש מסכים כי למרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים לא תהא אחריות או כל חבות בגין עניין זה.
4.12 למרות שהמרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים עושה כמיטב יכולתו לתחזק את השירותים, אין ולא תהא לו אחריות כלשהיא לכל טעות, פגם, הפסד, רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או עלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.
 4.13 באם החליט לאשר היצירה כאמור בסעיף 3.4 דלעיל , הרי שהמרכז המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים יעביר את היצירות למשרד עורכי הדין העובד עימה, ומשרד עורכי הדין על פי שיקול דעתו, ינפיק אישור בחתימת עורך דין[בכפוף לסעיף 3 בתקנון זה ושאר התנאים בו], אשר יגיע ליעד המבוקש תוך זמן סביר, לא פחות מ 14 ימי עסקים.
 4.14במידה וידרוש המשתמש שירות משפטי נוסף בעניין היצירה מאת משרד עורכי הדין, כולל מתן עדות בבית משפט, או כל שירות משפטי אחר, יצור המשתמש עצמו קשר עם משרד עורכי הדין באמצעות האתר בלבד. משרד עורכי הדין מבהיר בזאת כי השירות הנ"ל כרוך בתשלום נפרד אשר יסוכם מראש, ללא קשר לפעילות האתר.
 4.15למניעת ספק, מובהר בזאת כי אספקת השירות על ידי המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים תלויה, בין היתר, בצדדים שלישים, והמרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישים אלו.
 4.16מובהר בזאת כי למרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים אין כל אחריות על גבי מודעות ו/או באנרים ו/או כל צורך פרסום אחר באינטרנט אשר ימצאו באתר, ובעלי אותם אמצעי פרסום אחרים אחראים בלעדים על תוכנם.
 4.17המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים אינו אחראי על לאמיתות המידע והיצירות המועלות לאתר, כך גם בדומה לדיוקם, תקפותם ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים.
 4.18המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים לא יהא אחראי בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים אשר הועלו על גבי האתר ו/או למידע כוזב ו/או פוגע לרבות כל סוגי התוכן האסור לפרסום הנזכר בתקנון תנאי שימוש זה.
 4.19המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים ו/או כל נציג מטעמו, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא בעניין נזקים ישירים או עקיפים[לרבות נזקים כספיים,אובדן רווח, מוניטין וכו'] כתוצאה משימוש במערכת או בתכנים המופיעים בה. מלוא האחריות הנובעת מהעלאת התכנים למערכת מוטלת על המשתמשים עצמם, והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים בגין כל תביעהו /או דרישה שתוגש נגד המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים בקשר עם כל התכנים שיועלו על ידם לאתר.
 4.20למרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים אין כל אחריות בגין הקישורים המוצעים באתר, וכל פעילות שמתבצעת בין המשתמש לבין האתר המצוי כקישור במרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים הינה על אחריות המשתמש בלבד. כך שבכל מקרה המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים אינו אחראי בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף הנובע מהשימוש בשירותים ו/או תכנים, שירותים או מוצרים במרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים, אף אם נודע לה על נזק שכזה.
  4.21 לאחר סיום פרק שמירת היצירה המוגדר באתר, חמש שנים, באפשרות הלקוח/ה לחדש שמירה למשך חמש שנים נוספות. המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים יעשה כמיטב יכולתו ליידע את הלקוח על סיום השמירה, אך אחריות חידוש השמירה מוטלת על הלקוח מפקיד היצירה, בכפוף לרצונו החופשי, להאריך את תאריך השמירה או לסיים את שמירתה בתאריך שנקבע בעת הפקדתה המקורית.
        באם בחר הלקוח מפקיד היצירה לחדש את השמירה, ישלח מכתב שמירה נוסף עם תוקף השמירה החדש לאחר הארכת השמירה.
        בחר הלקוח שלא לחדש היצירה, ולא הודיע למרכז הישראלי לשמירה מקוונת על רצונו להאריך את שמירת היצירה לחמש שנים נוספות דרך חשבונו באתר כמפקיד. תסתיים אחריותו של המרכז הישראלי לשמירה מקוונת לזכויות יוצרים על שמירת היצירה במחשבי האתר על פי הפירוט בתקנון האתר.
5.       הצהרת פרטיות ושימוש במידע.
5.1    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים רשאי: א. למסור פרטי המשתמש לידי צד שלישי לצרוך גביית כספים המגיעים[אם מגיעים] למרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור בסוד כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש. ב. למסור את פרטי המשתמש לכל גוף מוסמך שבדין, או על פי הוראה חוקית. ג. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים בקשר עם המשתמש לצרכי המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים.
5.2  ידוע ומוסכם על כל משתמש באתר הבוחר להרשם אליו, ולפתוח קוד משתמש ראשוני תוך כדי שהוא מספק למערכת המרכז את כתובת המייל שלו, כי יצורף לרשימת תפוצה המשמשת לדיוור מעת לעת של חברי האתר. הדיוור מופק על ידי מערכת האתר בכל עת שהיא מוצאת לנכון והוא עוסק בחומר שיווקי הקשור לאתר. באפשרותו של כל משתמש לעזוב את רשימת התפוצה בכל עת שיבחר, על ידי הסרתו מרשימת התפוצה של הגיליון או על ידי הודעה למערכת האתר.    
5.3    למרות האמור לעיל, מוסכם ומובהר בזאת כי המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים איננו רשאי לגלות למי שאינו מורשה לכך על פי דין, או על פי תנאי שימוש אלו, מסמכים בהם רשומים של ומען המשתמש או כל מידע אחר בעניינו, כפי שמסרם למרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים, לרבות פרטי החשבון של המשתמש במרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים, במידה ויש חשבון[להלן פרטי משתמש].
6.       אופן התשלום.
6.1    השימוש באתר המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים כרוך בתשלום, אלא אם צוין אחרת במפורש על גבי האתר.
6.2    על מנת שיהיה בידי המשתמש לקבל שירותים באתר, המשתמש מתחייב למלא את כל פרטיו כנדרש בכל המקומות הדרושים לכך באופן מלא ומדויק. המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים משתמש בפרטים אלו על מנת לאמתם בחברות כרטיסי האשראי. קבלת האישור מחברת האשראי ומילוי פרטי המשתמש במלואם הינם תנאים מקדמיים בלעדיהם לא יוכל המשתמש ליהנות משירותי האתר בתשלום. המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים לא ישא בכל סוג של אחריות לכל הנובע באם לא נתקבל מחברת האשראי האישור המתאים, או מאי מילוי הפרטים כנדרש, וכל זאת באם ניתנה הודעה למשתמש על כך או לאו.
6.3    במידה ובחר המשתמש לבצע התשלום באמצעות המחאה הרי שמוסכם ומובהר בזאת כי רק לאחר 4 ימי עסקים מיום הפקדת ההמחאה ימשיך המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים את הטיפול בבקשת המשתמש, הכול בכפוף לאמור בתנאי השימוש. במידה וההמחאה אינה מכובדת ישפה המשתמש את המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים במלוא הסכום הדרוש בתוספת הוצאות גבייתו, בצירוף ריבית והצמדה.
7.       התנהגות המשתמשים באתר והתחייבויותיהם.
7.1    חל איסור מוחלט על המשתמש להעלות למערכת תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים, ו/או נועדו למטרת בלתי חוקיות ו/או פוגעים בפעילותה התקינה של המערכת.
7.2    המשתמש מתחייב שלא להעלות את התכנים הבאים שאינם מהווים רשימה סגורה.
7.3    כל תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור לרבות תוכן בעל אופי טורדני.
7.4    תכנים בעלי אופי של השמצה, הסתה, ופגיעה אישית.
7.5    תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לגרום נזק.
7.6    כל תוכן הפגוע ו/או העלול לפגוע במוניטין ובשם הטוב של המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים ו/או צד שלישי.
7.7    תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.
7.8    כל תוכן המהווה בסיס לתביעה אזרחית ו/או תלונה פלילית ו/או קובלנה פלילית, או מהווה הפרה אחרת של חוקי מדינת ישראל, לרבות כל תוכן בלתי חוקי המעודד, תומך או מסייע, או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו /או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל.
7.9    מודעות חינם ובאנרים,אלא אם כן ניתנה הסכמת האתר מראש.
8.       ניתוק/ו או הפסקת שירותים.  
8.1    במקרים בהם המשתמש עשה או עושה שימוש האסור לפי סעיף 6 או כל שימוש אחר העלול לגרום להפרעה בשירותים, הן לאתר עצמו והן למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית ו /או עבירה פלילית, או באפן המעלה חשד סביר כי המשתמש פועל באפן הנוגע ו/או המפר את תנאי השימוש באתר, יהא המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים רשאי לחסום ו/או להגביל ו/או להוריד ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש לרבות הסרת היצירה ו/או כל תוכן אחר ו/או מודעות פרסום, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת.
8.2    אין בחסימה, ו/או בהפסקת תנאי השירותים או הגבלתם בכדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי השימוש.
8.3    המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים רשאי לנתק ו/או להגביל את הספקת השירותים, לרבות אך מבלי לגרוע וזאת לצורך פעילות תחזוקה ו/או הקמה חיונית או מיידית במערכות המשמשות אותה בכל עת.
9.       זכויות קנייניות.
9.1    כל הקניין הרוחני ובו זכויות היוצרים בשירותי האתר, לרבות עיצוב, מידע טכנולוגי, יישומים, קבצים גראפיים, קודי מחשב, טקסטים, סימנים מסחריים רשומים, פטנטים[רשומים או לא], לוגו, אודיו, ווידאו, בבואות ו/או כל חומר אחר הכלול[להלן המידע] הינם של המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים ו/או של ספקי המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
9.2    אין להעתיק, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו או/כל חלק הימנו, מבלי לקבל את רשות המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים מראש ובכתב.
9.3    השימוש בתוכן האתר הוא לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד.
9.4    המשתמשים המעלים יצירות מכל סוג שהוא לאתר מצהירים בזאת כי למיטב ידיעתם אין העלאת התכנים משום עבירה לרבות לפי חוק זכויות יוצרים 1911, פקודת זכויות יוצרים 1924, או חוק כל שהוא הפגוע בזכויות יוצרים ו/או כל זכות קניינית כל שהיא.
9.5    המשתמשים מצהירים בזאת כי למיטב ידיעתם אין בהעלאת התכנים למערכת משום פגיעה בצדדים שלישים לפי כל חוק על פי דיני מדינת ישראל.
9.6    המשתמשים מצהירים בזאת כי למיטב ידיעתם אין הם מעלים יצירות הנמצאות במחלוקת בגין הבעלות על זכויות היוצרים שלהן בעת העלאתן לאתר.
10.    אבטחה.
10.1 מאגר המידע של האתר מוגן על ידי טכנולוגית אבטחה והצפנה באיכות גבוהה במטרה להגן מפני כל סוג של פגיעה בתוכן המידע שבאתר. המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים עושה כמיטב יכולתו על מנת להגביל את הגישה למידע רגעי ולאפשר מסחר בטוח, בדומה לאבחון משתמשים לא מורשים.
10.2 אין האתר/המרכז הישראלי לשמירה מקוונת על זכויות יוצרים מתחייב ולא יהא אחראי בנוגע לאי חדירות של המערכת תחת נסיבות יוצאות דופן או לעמידותה בפני התקפות עתידיות.
11.    ביטול עסקה.
         במידה והושלם תהליך שמירת היצירה באתר, ונשלח ללקוח מכתב המאשר את רישום היצירה, יחויב הלקוח בעלות העסקה המלאה.
12.    סמכות שיפוט.
        דיני מדינת ישראל יחולו על כל עניין הנובע משימוש באתר, תנאיו, הוראותיו וכל דבר ועניין. סמכות השיפוט תהא לבתי המשפט של מדינת ישראל ובהתאם לדיני המדינה. סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, תהייה לבתי המשפט בתל אביב יפו ולהם בלבד.